Jsme česká rodinná firma Wald Pharmaceuticals, která čerpá zkušenosti ze stoleté rodinné tradice a znalostí chemie, farmacie a medicíny. Tématu proteolytických enzymů a jejich využití pro pozitivní ovlivnění zánětu se naše rodina věnuje přes 30 let.

Na základě každodenní péče o pacienty s nejrůznějšími formami zánětu vznikla myšlenka přípravy směsi proteolytických enzymů pro lokální použití do dutiny ústní, kde téměř neustále probíhá souboj mezi vlastním imunitním systémem a okolním prostředím, především patogeny. Pracovali jsme na vývoji takové směsi a formy proteolytických enzymů, která by byla pacienty dobře snášena a kterou by mohli bez obtíží aplikovat. Výsledkem našeho snažení je vyvinutí veterinárních gelů VENZYMEL®, které logicky navazují na úspěšné přípravky pro humánní použití ENZYMEL®. 

Při vývoji všech našich přípravků jsme spolupracovali s celou řadou odborných pracovišť, tak aby výsledné produkty co nejlépe odpovídaly skutečným potřebám pacientů. Máme velikou radost z toho, že od uvedení přípravků na trh se neustále rozšiřuje okruh pracovišť i specializací, které nacházejí pro ENZYMEL® iVENZYMEL® uplatnění. Spolupracujeme s řadou stomatologických pracovišť (parodontologie, stomatochirurgie, ortodoncie, praktická stomatologie) a ordinací dentální hygieny (příprava pacienta na zákrok a péče o pacienta po zákroku). Nejvíce nás samozřejmě těší odezva přímo od lidí, jimž naše přípravky pomáhají, ať už je používají z důvodů preventivních nebo k řešení konkrétního problému. Budeme rádi, když se s námi i Vy podělíte o své zkušenosti s produkty VENZYMEL® i ENZYMEL®.

Jak se enzymy dostaly k českým uživatelům, a jak jsme se k enzymům dostali my?

Naše společnost Wald Pharmaceuticals navazuje na odkaz Tomášových prarodičů, Milana a Věry Waldových, kteří se přípravě různých lékových forem věnovali již před rokem 1989, a také na obecnější rodinnou tradici využívat nabytých znalostí, zkušeností a vědeckých poznatků a přetvářet je do podoby prakticky využitelných přípravků.

O působení proteolytických enzymů se rodina Waldových začala zajímat v roce 1983, v důsledku nešťastné rodinné události. Krátce po roce 1989 založil Tomášův strýc Jiří společnost MUCOS Pharma CZ, která se stala v následujících dvaceti letech světovým lídrem v oblasti využití proteolytických enzymů při léčbě nejrůznějších zánětlivých onemocnění. Tomášův otec Martin, docent chirurgie na 2. LF UK a FN Motol a předseda České lymfologické společnosti ČLS JEP, se od devadesátých let zásadním způsobem spolupodílel na rozvoji a uplatnění systémové enzymoterapie a v řadě indikací byl jejich průkopníkem.

Odtud byl jen krůček k tomu, abychom se chopili myšlenky připravit směs proteolytických enzymů pro lokální použití do dutiny ústní a přivedli na svět finální produkty v podobě zubních past a mukoadhezivních gelů ENZYMEL®. Na základě pozitivní odezvy od mnoha odborníků i jejich pacientů jsme připravili speciální veterinární produkty VENZYMEL®.

V současné době Tomáš působí v San Francisku na katedře orofaciálních věd kalifornské univerzity UCSF, kde se věnuje výzkumu kmenových buněk a jejich vlivu na imunitní systém.

Vybrané milníky na cestě zkoumání a využívání enzymů

Již od starověku se lidé zabývali hledáním látky či síly, s jejíž pomocí lze vše měnit: nemoci v uzdravení, smrt v život, neušlechtilé kovy ve zlato. Velký posun v pátrání po tajemné „transformační síle“ odstartovaly pokusy, které prováděl René Antoine Ferchent de Réamur (1683 – 1757). Ten začal zkoumat, jak se potrava mění v energii, a nasměroval pozornost dalších vědců do oblasti žaludku. Jak se příběh vyvíjel dál?

Na Réamurovy pokusy navázal Lazzaro Spallanzani (1729 – 1799), italský katolický kněz, biolog a psycholog, který dospěl k závěru, že v žaludeční šťávě musí být přítomna látka schopná „rozpouštět“ bílkoviny. Jeho přítel, Jean Senebier (1742 – 1809), využil těchto poznatků v praxi, při léčbě těžce se hojících ran a otevřených bercových vředů. Pacientům je potíral zvířecí žaludeční šťávou. Rozbujelá zanícená tkáň „se rozpustila“ a mohl začít hojivý proces. Senebier byl zřejmě první, kdo začal v lékařství cíleně využívat tzv. proteolytické enzymy rozpouštějící bílkoviny, byť k jejich objevu ještě vedla dlouhá cesta.

Až v roce 1836 německý lékař a biochemik Theodor Schwann izoloval z žaludeční šťávy látku, která byla schopna štěpit a rozpouštět bílkoviny. Nazval ji pepsin. Šlo o první objevený enzym. Hledání a objevování dalších podobných látek pokračovalo – a pokračuje dodnes. V roce 1930 bylo známo 30 enzymů. V roce 1984 bylo do různých tříd, oddělení a pododdělení začleněno již zhruba 2700 enzymů. Byť už věda značně pokročila v porozumění tomu, jak enzymy působí a jaké specifické funkce plní, zdaleka ještě není odhaleno celé jejich tajemství. Existují domněnky, že v našem organismu působí dohromady přes 50 tisíc enzymů.

V novodobé historii a při rozvoji tzv. systémové enzymoterapie sehrál klíčovou úlohu profesor Max Wolf (1885 – 1976) a jeho biologický ústav, který založil v New Yorku. Jako nejdůležitější spolupracovnici do něj získal biochemičku Helenu Benitezovou, jejímž úkolem bylo kombinování vybraných enzymů do optimálních směsí tak, aby se jejich účinnost ve směsi navzájem doplňovala a umocňovala, a současně aby směs pokryla co nejširší spektrum žádoucích reakcí. Po mnoha letech výzkumů se ukázaly jako zvlášť účinné dvě směsi. U jedné se zdálo, že je schopna příznivě ovlivnit zejména poruchy pramenící ze zánětů, druhá se zase osvědčovala přednostně u degenerativních pochodů. Dále bylo třeba ošetřit otázky správného ztvarování enzymových směsí do pevných dražé a musel být nalezen optimální způsob jejich podávání. V této oblasti a při výrobě preparátů pro obecnou medicínskou potřebu, a to ve stále větším množství a kvalitě, patří zásluhy německému biochemikovi Karlu Ransbergerovi a jeho týmu.