Podmínky použití webových stránek Venzymel.cz

Základní ustanovení

Tato webová stránka je vlastnictvím společnosti Wald Pharmaceuticals s.r.o. („WP“). Používáním tohoto webu souhlasíte s těmito podmínkami užití. Pokud nesouhlasíte, nepoužívejte tyto stránky.

Společnost WP si vyhrazuje právo podle svého uvážení kdykoli změnit, modifikovat, přidávat nebo odstraňovat části těchto všeobecných podmínek užití. Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat tyto podmínky užití, zda nedošlo ke změnám. Tyto podmínky užití můžete zobrazit prostřednictvím hypertextového odkazu v dolní části webové stránky. Pokud bude webové stránky používat i po aktualizaci podmínek užití, znamená to, že souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito revizemi.

Informace uvedené na této webové stránce jsou pouze pro všeobecné informační a vzdělávací účely. Tyto webové stránky mohou obsahovat informace o zdravotním stavu a léčbě. Nic na této webové stránce nelze vykládat jako poskytování jakéhokoli druhu lékařské pomoci nebo doporučení a nelze se na tyto údaje odvolávat jako na základ rozhodování či opatření. Lékařskou pomoc vždy vyhledejte u kvalifikovaného lékaře.

Povolení uživatelé

Tyto webové stránky jsou určeny pro veřejnost. Byly navrženy jako zdroj informací na území České republiky.

Účty, hesla, zabezpečení

Pokud se rozhodnete přihlásit k odběru novinek nebo si otevřít účet (včetně nastavení uživatelského jména a hesla), nesete úplnou odpovědnost za zachování důvěrnosti informací, které máte k účtu a veškeré činnosti, ke kterým dojde v rámci vašeho účtu.

Včasnost informací

Společnost WP vynaloží přiměřené úsilí na aktualizaci těchto webových stránek, avšak některé informace mohou být v průběhu času zastaralé. Společnost WP nemůže a nečiní záruky ani prohlášení o spolehlivosti, přesnosti, vhodnosti, úplnosti nebo aktuálnosti informací obsažených na těchto webových stránkách. Informace uvedené na těchto webových stránkách jsou obecné povahy.

Použití a přístup

Tyto webové stránky můžete volně procházet, nicméně můžete mít přístup nebo stahovat informace z těchto webových stránek pro vaše osobní nekomerční použití. Je třeba zachovat a dodržet veškerá oznámení o autorských právech a jiných vlastnických právech obsažená ve stažených materiálech. Bez výslovného písemného souhlasu společnosti WP není jakékoli další použití materiálu z tohoto webu povoleno.

Přístup na tyto webové stránky je dočasně povolen a společnost WP si vyhrazuje právo odvolat nebo změnit službu poskytovanou na těchto webových stránkách bez předchozího upozornění. Společnost WP nenese odpovědnost, pokud jsou webové stránky z nějakého důvodu nedostupné kdykoli nebo po jakoukoli nějakou dobu.

Ochranné známky / majetková práva

Je třeba předpokládat, že všechny ochranné známky, které se objeví na těchto webových stránkách, ať už se zobrazují velkými písmeny nebo se symbolem ochranné známky, jsou ochranné známky WP nebo jejích přidružených společností, partnerských společností, držitelů licenci nebo partnerů ze společných podniků, pokud není uvedeno jinak. Je třeba předpokládat, že vše, co vidíte nebo čtete na těchto stránkách, je chráněno autorským právem nebo že společnost WP byla oprávněna tyto informace používat, pokud není uvedeno jinak a nelze je použít jinak než s výjimkou podmínek uvedených v podmínkách užití nebo v textu na webových stránkách bez písemného souhlasu společnosti WP.

Prostřednictvím těchto webových stránek se neuděluje žádná licence nebo vlastnická práva ve skupině společností WP (včetně patentů, ochranných známek a autorských práv) nebo práva třetích stran. Používání nebo zneužití těchto ochranných známek, autorských práv nebo jiných materiálů, s výjimkou případů, kdy je zde jinak povoleno, je výslovně zakázáno a může být v rozporu s autorským zákonem, zákonem o ochranných známkách nebo jinými zákony, stanovami nebo předpisy.

Společnost WP nevznáší žádné vlastnické nároky, ani přináležitost k ochranným známkám třetích stran, které se objevují na těchto webových stránkách. Takové ochranné známky třetích stran se používají pouze k identifikaci výrobků a služeb jejich příslušných vlastníků a z použití těchto ochranných známek nevyplývá žádné sponzorství či podpora ze strany WP.

Zákaz podpory

Odkazy na webové stránky třetích stran se poskytují za účelem zájmu nebo pohodlí uživatelů těchto stránek. Společnost WP nepřebírá žádnou odpovědnost za obsah webových stránek jiných než WP, na které uvádí odkazy, a nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoli informace nebo názory obsažené na webových stránkách třetích stran nebo porušení nebo vynechání v zásadách ochrany soukromí třetích stran.

Informace, které nám poskytnete

S výjimkou informací, na které se vztahuje naše prohlášení o ochraně osobních údajů, je veškerá komunikace nebo materiály, které přenášíte na webové stránky nebo prostřednictvím webových stránek, včetně údajů, otázek, připomínek, nápadů, know-how a podobných informací, považovány za nikoli důvěrnou a nevztahují se na ně vlastnická práva. Společnost WP nemá vůči těmto informacím žádnou povinnost a může tyto informace používat, zveřejňovat, reprodukovat nebo zveřejňovat bez omezení jakéhokoli druhu, a to i pro komerční účely, a to bez nároku na odměnu pro uživatele. Informace, které sdílíte během webového semináře, mohou být přístupné i ostatním účastníkům.

Odpovědnost

S výjimkou případů zakázaných právním řádem, a kromě záruk výslovně uvedených v těchto podmínkách užití, je vyloučena jakákoli podmínka, záruka, právo nebo odpovědnost, která by jinak vyplývala z těchto podmínek užití nebo z právního řádu.

Webové stránky užíváte na vlastní nebezpečí a společnost WP v žádném případě nenese odpovědnost za škody (včetně například přímé, náhodné, následné, nepřímé nebo represivní ztráty nebo škody nebo škody způsobené ušlým ziskem, ztrátou dat nebo přerušením podnikání) vyplývající z vašeho přístupu k webovým stránkám, používání nebo neschopnosti přístupu k těmto webovým stránkám nebo případných chyb nebo opomenutí obsahu. Patří sem škody na vašem počítači nebo jiném majetku, včetně škod způsobených počítačovými viry nebo jakýmkoli jiným technologicky škodlivým materiálem, který může infikovat váš počítač nebo jiný majetek z důvodu vašeho používání tohoto webu, včetně stažení jakýchkoli souborů nebo jiného obsahu webových stránek.

Společnost WP si vyhrazuje právo pozastavit nebo ukončit jakýkoli účet, který jste vytvořili na těchto webových stránkách, pokud porušíte podmínky užití.

Názvy oddílů používané v těchto podmínkách užití slouží pouze pro orientační účely a nelze je použít při stanovení významu nebo výkladu těchto podmínek užití.

Tyto podmínky vstupují v platnost 14.11.2022

NEWSLETTER

Wald Pharmaceuticals s.r.o.
U Hranic 16, 100 00 Praha 10

Objednejte si VENZYMELrovnou k Vám domů!
Dopřejte enzymovou péči i sobě.